KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamındaMC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN sizinle iletişim kurmak adına kullanmaktadır. Üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta ve saklanmamaktadır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN firması dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Sebepleri

MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN, ürün ve hizmetin size sağlanması amacıyla kendi isteğiniz doğrultusunda gönderilen iletişim bilginizi, size ulaşarak ürün ve hizmet hakkında bilgilendirme için kullanmaktadır. Bu amaç dışında iletişim bilgileriniz (telefon – e-mail) kullanılmamakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN ’na yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler MC MİB | Mücahit ÇALIŞKAN tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.